Mediaroom

Polityka ochrony danych

Ochrona Pana/Pani danych osobowych jest dla nas („DACHSER”) ważna. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, takich jak Pana/Pani imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, zawsze odbywa się zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) [Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)] oraz konkretnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi DACHSER w danym kraju.

Celem niniejszego Oświadczenia o ochronie danych jest poinformowanie Pana/Pani o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych, które zbieramy. Ponadto chcielibyśmy również poinformować Pana/Panią o przysługujących Panu/Pani prawach. W przypadku chęci zaoferowania Panu/Pani specjalnych usług za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub w inny sposób oraz w przypadku braku podstawy prawnej do niezbędnego przetwarzania danych w tym zakresie, pozyskamy Pana/Pani zgodę.

1. Odpowiedzialne biuro i inspektor ochrony danych

Odpowiedzialnym biurem w rozumieniu przepisów prawa dotyczących ochrony danych jest:

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Strasse 2
87439 Kempten
Niemcy

Tel.: +49-831-5916 0
Faks: +49-831-5916-1312
info@dachser.com 
www.dachser.de

Nazwa i dane kontaktowe inspektora ochrony danych w DACHSER SE to:

DACHSER SE
Data Protection Officer
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten

data.protection@dachser.com

 

2. Rejestrowanie ogólnych danych i informacji

Podczas każdych odwiedzin ta witryna internetowa rejestruje różne ogólne dane i informacje, które są następnie przechowywane w plikach dziennika serwera. Możliwe, że rejestrowane są następujące dane i informacje: (1) rodzaj i wersja wykorzystywanej przeglądarki, (2) system operacyjny wykorzystywany przez system uzyskujący dostęp, (3) witryna internetowa (zwana witryną odsyłającą), z której uzyskujący dostęp system uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, (4) strony internetowe, które odsyłają do naszej witryny internetowej za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp, (5) data i czas uzyskania dostępu do witryny internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje stanowiące reakcję na sytuację zagrożenia w przypadku ataków na nasze systemy IT.

Wykorzystując te ogólne dane i informacje, DACHSER nie jest w stanie określić Pana/Pani tożsamości. DACHSER nie korzysta z usług profilowania. Potrzebujemy tych informacji przede wszystkim, aby zapewnić aktualność i optymalizację treści naszej witryny internetowej, w tym związanych z nią reklam, oraz aby zagwarantować stałe prawidłowe funkcjonowanie naszych systemów IT i technologii naszej witryny internetowej, a także celem zapewnienia, że jesteśmy w stanie przekazać organom ścigania niezbędne informacje do wszczęcia postępowania w przypadku cyberataku.

DACHSER analizuje te zapisane w sposób anonimowy dane i informacje, wykorzystując metody statystyczne w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej spółce. Anonimowe dane zapisujemy w plikach dziennika serwera oddzielnie od wszystkich przekazanych nam przez Pana/Panią danych osobowych. Podstawę prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6, ust. 1 f) RODO.

3. Przetwarzanie danych podczas pierwszego kontaktu

Może się Pan/Pani z nami skontaktować, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w naszej witrynie internetowej lub za pośrednictwem adresu e-mail, który znajdzie Pan/Pani w naszych danych kontaktowych. W razie wykorzystania jednego z tych kanałów do kontaktu z DACHSER automatycznie zapiszemy przekazane przez Pana/Panią dane osobowe. Takie szczegółowe informacje dobrowolnie przekazane przez Pana/Panią DACHSER są zapisywane celem przetworzenia Pana/Pani zapytania i/lub nawiązania z Panem/Panią kontaktu.

DACHSER SE przydziela zapytania i powiązane z nimi dane osobowe do biura ponoszącego odpowiedzialność techniczną w ramach grupy DACHSER, zwykle do krajowego oddziału spółki zależnej wnioskodawcy, celem przetwarzania i wykorzystywania oraz prowadzi wymianę danych z tym oddziałem. Na przykład zapytania i powiązane z nimi dane ze szwajcarskiej witryny internetowej (www.dachser.com/ch) są udostępniane krajowemu oddziałowi DACHSER w Szwajcarii (DACHSER Spedition AG). Możliwe, że w związku z tym prowadzona jest także wymiana danych z krajami trzecimi, takimi jak Stany Zjednoczone.

Postawę prawną dla przetwarzania danych w związku z zawieraniem lub realizacją umów stanowi art. 6, ust. 1 b) RODO, a we wszystkich innych przypadkach art. 6, ust. 1 f) RODO. Postawę prawną dla transferu danych do krajów trzecich stanowi art. 49, ust. 1 b) RODO.

4. Subskrypcja naszego newslettera

Użytkownicy mają możliwość subskrypcji newslettera DACHSER (np. „eLetter”) w witrynie internetowej DACHSER. Dane osobowe rejestrowane przy subskrypcji newslettera DACHSER można zobaczyć na ekranie subskrypcji.

DACHSER wykorzystuje newsletter celem regularnego przekazywania klientom i partnerom biznesowym informacji dotyczących innowacji naszych usług i metod produkcji, aktualnych komunikatów prasowych, informacji dotyczących naszej marki oraz aktualnych treści naszej witryny internetowej. Zasadniczo dotknięta osoba może otrzymywać newsletter wyłącznie, gdy (1) posiada prawidłowy adres e-mail i (2) dokona rejestracji celem otrzymywania newslettera. Ze względów prawnych w ramach procedury podwójnej zgody na otrzymywanie newslettera na zarejestrowany adres e-mail dotkniętej osoby zostaje najpierw wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem ma na celu upewnienie się, że właściciel adresu e-mail jako dotknięta osoba wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera. Postawę prawną dla wysyłania newslettera stanowi art. 6, ust. 1 a) RODO.

W trakcie rejestracji celem otrzymywania newslettera zapisujemy adres IP dostawcy usług internetowych systemu komputerowego dotkniętej osoby w tym momencie oraz datę i czas rejestracji, które następnie przechowujemy. Rejestracja tych danych jest wymagana, aby umożliwić identyfikację (potencjalnego) niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail dotkniętej osoby w późniejszym czasie i w związku z tym zagwarantować także ochronę prawną DACHSER. W kontekście wysyłki newslettera DACHSER na mocy zamówienia przetwarzania zleca spółce Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten rejestrację, przetwarzanie, wykorzystywanie i/lub przechowywanie danych.

Dane osobowe zebrane w ramach procesu rejestracji celem otrzymywania newslettera są wykorzystywane wyłącznie w następujących celach:

  • wysyłka newslettera;
  • dostarczanie porad i reklam;
  • dostosowywanie struktury newslettera do potrzeb;
  • dostosowywanie tematów w newsletterze do zainteresowań subskrybentów.

Ponadto subskrybenci newslettera mogą być informowani za pośrednictwem wiadomości e-mail, w zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia usług związanych z newsletterem lub rejestracji do otrzymywania newslettera, na przykład o zmianach ofertowych lub modyfikacji warunków technicznych.

Zgodę na przechowywanie danych osobowych udzieloną przez dotkniętą osobę w związku z subskrypcją newslettera można wycofać w dowolnym czasie. W każdym newsletterze można znaleźć łącze umożliwiające wycofanie zgody. Ponadto można także wyrejestrować się w dowolnym czasie bezpośrednio w DACHSER, wysyłając powiadomienie na adres kontaktowy zamieszczony w punkcie 1.

5. Funkcja śledzenia newslettera

Nasze newslettery zawierają śledzące piksele. Śledzący piksel to miniaturowa grafika wbudowana w wiadomości e-mail wysyłane w formacie HTML celem ułatwienia zapisywania i analizy pliku dziennika. Oznacza to, że można przeprowadzić analizę statystyczną pomyślności lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Za pomocą wbudowanych pikseli śledzących DACHSER może określić, czy i kiedy dotknięta osoba otwarła wiadomość e-mail oraz które łącza zawarte w wiadomości e-mail otworzyła.

Takie dane osobowe rejestrowane za pośrednictwem śledzących pikseli zawartych w newsletterze są zapisywane i oceniane przez DACHSER celem optymalizacji wysyłki newsletterów oraz lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań dotkniętej osoby. Dotknięte osoby są uprawnione do wycofania oddzielnej deklaracji zgody złożonej za pośrednictwem procedury podwójnej zgody w dowolnym czasie. Po jej wycofaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez DACHSER. Wyrejestrowanie się z subskrypcji newslettera DACHSER automatycznie uznaje za wycofanie zgody.

6. Pliki cookie

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane w systemie komputerowym i w nim przechowywane. Korzystając z plików cookie, DACHSER jest w stanie świadczyć Panu/Pani usługi przyjazne dla użytkownika, co nie byłoby możliwe bez ich umieszczenia. Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników naszej witryny internetowej. Na przykład użytkownik witryny internetowej wykorzystujący pliki cookie nie musi wprowadzać swoich danych do logowania za każdym razem, gdy ją odwiedza, ponieważ pobiera się je z witryny internetowej i pliku cookie umieszczonego przez witrynę internetową w systemie komputerowym.

Może Pan/Pani uniemożliwić umieszczenie plików cookie przez naszą witrynę internetową w dowolnym czasie, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej i w konsekwencji na stałe je zablokować. Ponadto umieszczone już pliki cookie można usunąć w dowolnym czasie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich standardowych przeglądarkach internetowych. Jeżeli jednak dokona Pan/Pani dezaktywacji plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, w pewnych okolicznościach nie będzie mieć Pan/Pani pełnego dostępu do wszystkich funkcji naszej witryny internetowej. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie stanowi art. 6, ust. 1 f) RODO.

7. Narzędzie etracker do analizy sieci

W celu analizy danych użytkowych operator niniejszej witryny internetowej korzysta z usług firmy etracker GmbH z Hamburga, Niemcy (www.etracker.com). Firma etracker standardowo nie korzysta z plików cookie. Jeżeli użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na zastosowanie plików cookie do analizy (statystyczne pliki cookie), zostaną zastosowane pliki cookie, które umożliwiają statystyczną analizę korzystania z niniejszej witryny internetowej przez jej użytkowników, a także wyświetlanie treści odpowiednio do użytkowania. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji, które pozwoliłyby na identyfikację użytkownika.

Dane generowane za pomocą etracker są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w Niemczech przez firmę etracker w imieniu dostawcy niniejszej witryny internetowej i dlatego podlegają surowym niemieckim oraz europejskim przepisom i standardom w zakresie ochrony danych osobowych. etracker został niezależnie przetestowany, certyfikowany i otrzymał pieczęć ochrony danych osobowych ePrivacyseal.

Przetwarzanie danych opiera się na przepisach ustawowych art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Naszym interesem w rozumieniu RODO (prawnie uzasadniony interes) jest optymalizacja naszej oferty online i naszej obecności w sieci. Ponieważ prywatność osób odwiedzających naszą stronę jest dla nas ważna, dane, które mogą zapewnić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, login lub ID urządzenia, są możliwie najszybciej anonimizowane lub pseudonimizowane. Inne wykorzystanie, łączenie z innymi danymi lub przekazywanie ich stronom trzecim nie ma miejsca.

Przy ustawieniu opcji „do not Track” w przeglądarce użytkownik automatycznie nie będzie śledzony.

W każdej chwili użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie opisanych danych osobowych.

Dane dotyczące wizyt w witrynie nie będą już wpływać do analizy sieci. Kliknąć, aby aktywować.

Opt-out

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w etracker można znaleźć tutaj.

8. eLogistics

W swojej witrynie internetowej DACHSER oferuje usługi związane z wykorzystaniem narzędzia eLogistics. Jedną z głównych funkcji portalu eLogistics jest obliczanie kosztów wysyłki online, rejestracja zamówień transportu oraz śledzenie zamówień za pośrednictwem funkcji Śledzenia i monitorowania.

DACHSER SE przydziela zapytania i powiązane z nimi dane osobowe do biura ponoszącego odpowiedzialność techniczną w ramach grupy DACHSER, zwykle do krajowego oddziału spółki zależnej wnioskodawcy, celem przetwarzania i wykorzystywania oraz prowadzi wymianę danych z tym oddziałem. Na przykład zapytania i powiązane z nimi dane ze szwajcarskiej witryny internetowej (www.dachser.com/ch) są udostępniane krajowemu oddziałowi DACHSER w Szwajcarii (DACHSER Spedition AG). Możliwe, że w związku z tym prowadzona jest także wymiana danych z krajami trzecimi, takimi jak Stany Zjednoczone. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji eLogistics niezależnie od decyzji o osobistej rejestracji. W przypadku rejestracji właściwy krajowy oddział aktywuje użytkownika po pomyślnym uwierzytelnieniu. W przypadku rejestracji użytkownicy mają możliwość korzystania z większej liczby funkcji niż w przypadku jej braku, np. mogą korzystać z dodatkowych usług. Dane osobowe przesłane DACHSER w ramach tego procesu można zobaczyć na odpowiednim ekranie początkowym wykorzystanym do rejestracji.

Wykorzystanie danych podczas świadczenia usług eLogistics wynika wyłącznie z chęci udostępnienia wspominanych usług. Postawę prawną dla przetwarzania danych w związku z zawieraniem lub realizacją umów stanowi art. 6, ust. 1 b) RODO, a we wszystkich innych przypadkach art. 6, ust. 1 f) RODO. Postawę prawną dla transferu danych do krajów trzecich stanowi art. 49, ust. 1 b) RODO.

9. Mapy Google

W tej witrynie internetowej korzystamy z oferty Map Google. Oznacza to, że możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio w witrynie internetowej i umożliwić Panu/Pani korzystanie z funkcji map w prosty i łatwy sposób.

Gdy uzyskuje Pan/Pani dostęp do witryny internetowej Google, Google otrzymuje informacje, że odwiedził/a Pan/Pani powiązaną stronę internetową w naszej witrynie internetowej. Ponadto przesyłane są dane wspomniane w punkcie 2. Dzieje się to niezależnie od udostępnienia przez Google konta użytkownika, za pośrednictwem którego się Pan/Pani loguje, lub braku wspominanego konta. W przypadku zalogowania w witrynie Google Pana/Pani dane są przypisywane bezpośrednio do Pana/Pani konta. Jeżeli nie życzy sobie Pan/Pani przypisywania danych do Pana/Pani profilu w Google, musi Pan/Pani się wylogować, zanim aktywuje Pan/Pani przycisk. Google przechowuje Pana/Pani dane pod postacią profilu użytkowego i wykorzystuje je do celów związanych z reklamą, badaniami rynku i/lub dostosowywaniem struktury witryny internetowej do potrzeb. Taką ocenę przeprowadza się w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) celem dostarczania reklam dostosowanych do potrzeb oraz informowania innych użytkowników mediów społecznościowych o Pana/Pani aktywności w naszej witrynie internetowej. Ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec tworzenia profilu użytkownika, jednak musi Pan/Pani skontaktować się z Google bezpośrednio, aby skorzystać z tego prawa. Dodatkowe informacje dotyczące celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych za pośrednictwem wtyczek usługodawców można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych usługodawcy.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych podczas korzystania z Map Google stanowi art. 6, ust. 1 f) RODO. Przesyłanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych odbywa się zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA w myśl art. 45, ust. 1 RODO, którego Google jest sygnatariuszem.

10. Wtyczki mediów społecznościowych

W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) portali Facebook, Twitter, YouTube, Xing i LinkedIn. Korzystamy z wtyczek w szczególności, aby umożliwić Panu/Pani udostępnianie treści naszych witryn internetowych innym użytkownikom mediów społecznościowych lub im ich polecanie. Może Pan/Pani zidentyfikować dostawcę właściwej wtyczki za pomocą logo lub pierwszej litery.

Gdy odwiedza Pan/Pani naszą witrynę internetową, nie przesyłamy żadnych danych osobowych dostawcy wtyczki. Niemniej jednak, jeżeli kliknie Pan/Pani właściwe pole, Pana/Pani dane osobowe są wysyłane bezpośrednio do dostawy właściwej wtyczki i przetwarzane przez tego dostawcę w krajach trzecich, takich jak w pewnych okolicznościach Stany Zjednoczone. Po kliknięciu pola wtyczki wyświetla się nowe okno w Pana/Pani przeglądarce i pojawia się witryna internetowa dostawcy właściwej sieci społecznościowej. Transfer danych do dostawcy właściwej wtyczki odbywa się niezależnie od posiadania konta w sieci społecznościowej dostawcy danej wtyczki. Po zalogowaniu się u dostawcy wtyczki zarejestrowane u nas dane są bezpośrednio przesyłane do posiadanego przez Pana/Panią konta u dostawcy wtyczki.

Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych zbieranych i przetwarzanych przy pomocy wtyczki ani nie znamy pełnego zakresu zbierania danych, celów przetwarzania czy okresów przechowywania. Zgodnie z informacją dostawcy wtyczki przesyłane dane obejmują informacje dotyczące Pana/Pani przeglądarki, odwiedzonych witryn internetowych oraz datę i czas Pana/Pani wizyty. Dostawcy wtyczki przetwarzają te informacje na przykład celem stworzenia profilu użytkownika oraz dostosowania reklam do Pana/Pani zainteresowań. Ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec tworzenia profilu użytkownika, jednak musi Pan/Pani skontaktować się bezpośrednio z dostawcą wtyczki, aby skorzystać z tego prawa do wycofania zgody. Dodatkowe informacje dotyczące tej kwestii znajdzie Pan/Pani w witrynach internetowych i oświadczeniach o ochronie danych właściwych usługodawców.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach wykorzystania wtyczek społecznościowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podczas korzystania z portali takich jak Facebook, Twitter, YouTube i LinkedIn dane mogą być przekazywane do krajów trzecich, np. USA. W takich przypadkach, w celu wdrożenia wytycznych prawa europejskiego, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych. Zazwyczaj odbywa się to za pomocą standardowych unijnych klauzul umownych Komisji Europejskiej oraz, w razie potrzeby, innych odpowiednich zabezpieczeń.

11. Transfer danych do stron trzecich

Usługodawcy i kontrahenci, których zatrudniamy do obsługi naszej witryny internetowej, mają techniczną możliwość dostępu do danych osobowych. Ci zewnętrzni usługodawcy mają obowiązek wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia potrzebnych nam usług lub w innych celach zgodnych z naszymi instrukcjami.

DACHSER będzie przesyłać Pana/Pani dane osobowe do spółek wchodzących w skład Grupy DACHSER w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz przekazywać je właściwym krajowym oddziałom. Spółki DACHSER mają swoje siedziby także poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. DACHSER ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że udzielono Panu/Pani informacji odnośnie do Pana/Pani praw jako dotkniętej osoby w kontekście obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Wszystkie zapytania lub wątpliwości dotyczące danych osobowych należy kierować do DACHSER. Inne spółki DACHSER należące do Grupy DACHSER, które także przetwarzają Pana/Pani dane osobowe, współpracują z nami i wspierają nas w obsłudze takich zapytań lub wątpliwości.

Poza wspomnianym powyżej transferem danych nie przesyłamy, nie sprzedajemy ani nie prowadzimy handlu Pana/Pani danymi osobowymi ze stronami trzecimi, takimi jak inne spółki lub organizacje, o ile nie udzielił/a nam Pan/Pani na to wyraźnego zezwolenia bądź przesyłanie danych nie jest wymagane celem spełnienia przez nas zobowiązań umownych względem Pana/Pani, użytkownika naszej witryny internetowej.

12. Okres przechowywania danych

Kryterium określającym czas przechowywania danych osobowych jest właściwy ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu rutynowo usuwamy wszystkie właściwe dane w zakresie, w jakim ich przechowywanie nie jest dłużej wymagane do realizacji lub zawarcia umowy.

W przypadku gdy przyczyna przechowywania przestaje obowiązywać lub upłynął termin przechowywania określony przez europejski organ regulacyjny lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

13. Twoje prawa

Jako dotkniętej osobie przysługują Panu/Pani wobec DACHSER prawa określone w art. 15–21 RODO, pod warunkiem spełnienia opisanych tam wymogów wstępnych. Te prawa to prawa do informacji (art. 15 RODO), sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przesyłu danych (art. 20 RODO) oraz prawo do sprzeciwu (art. 21 i 22 RODO). Ponadto ma Pan/Pani prawo złożyć skargę w organie nadzorczym zgodnie z art. 77 RODO.

Art. 13 i 14 RODO

Informacje dotyczące ochrony danych zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Ściągnij